ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   
 
 
   
  บูธนิทรรศการ ผนังกั้น 3 ด้าน ด้านข้างและด้านหลัง  
  ตัวอย่างลักษณะของบูธนิทรรศการ  ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 4 เมตร สูง 2.5 เมตร  ไม่มีหลังคา   
 
 
 แจ้งความประสงค์สำรองที่พัก
สำหรับการเข้าพักในโรงเรียนสังกัด สพป.สงขลา เขต ๑ และเขต ๒ ติดต่อโดยตรงที่ นายธันวา ลิ่มสถาพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1  โทรศัพท์ 086-960-4375
 
   
   
  เว็บไซต์ สำหรับ  สพป.
เว็บไซต์ สำหรับ สพม.
เว็บไซต์ สำหรับ การศึกษาพิเศษ
 
  ลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 จังหวัดสงขลา  
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา =>  9 - 11  ธันวาคม 2558

 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กระบี่ เขต 1 ภัทชรี คีรินทร์ 0818913427 โอนแล้ว
2. สพป. ชุมพร เขต 1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236 โอนแล้ว
3. สพป. ชุมพร เขต 2 นางจารุวรรณ ใจเพียร 086-9607519 โอนแล้ว
4. สพป. ตรัง เขต 1 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929 โอนแล้ว
5. สพป. ตรัง เขต 2 นางสาวกชกร เถรว่อง 0913109979 โอนแล้ว
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นายธีระวิทย์ สกุณา 083-6543840 โอนแล้ว
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 0898736353 โอนแล้ว
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 นางสาวยุพา จินาเจือ 0862727465 โอนแล้ว
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832 โอนแล้ว
10. สพป. นราธิวาส เขต 1 นายกิตติ วรพรรณ์,นางสาวสุภา นามะสนธิ 0899278716, 089879503 โอนแล้ว
11. สพป. นราธิวาส เขต 2 นายอาทิตย์ การัมซอ 0909911299 โอนแล้ว
12. สพป. นราธิวาส เขต 3 นายฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์ 0827294135 โอนแล้ว
13. สพป. ปัตตานี เขต 1 นางอานิซะห์ ประจัน 0987146051 โอนแล้ว
14. สพป. ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0954386466 โอนแล้ว
15. สพป. ปัตตานี เขต 3 นายนิธิรอน ภัทธาธิกุล 0813384938 โอนแล้ว
16. สพป. พังงา เขต 1 พิมพ์กุล ทัดแก้ว 0979526141 โอนแล้ว
17. สพป. พัทลุง เขต 1 สุธัญญา เวชรังษี 0907158508 โอนแล้ว
18. สพป. พัทลุง เขต 2 นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 0841978630 โอนแล้ว
19. สพป. ภูเก็ต เขต 1 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644 โอนแล้ว
20. สพป. ยะลา เขต 1 นางศุภมาศ อาลี 087-2852582 โอนแล้ว
21. สพป. ยะลา เขต 2 นางสาวนัสรียา ยามา 0895952958 โอนแล้ว
22. สพป. ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501 โอนแล้ว
23. สพป. ระนอง เขต 1 นงลักษณ์ ทองบางหรง 0813261091 โอนแล้ว
24. สพป. สงขลา เขต 1 นางสุพิศ สงอุ่น 0815415733 โอนแล้ว
25. สพป. สงขลา เขต 2 พิรม บุญญคง 086 597 2888 โอนแล้ว
26. สพป. สงขลา เขต 3 นส.ศศิธร มากสร 0864751248 โอนแล้ว
27. สพป. สตูล เขต 1 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 โอนแล้ว
28. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางศิริพร นครพัฒน์ 084-0562744 โอนแล้ว
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ 0956482058 โอนแล้ว
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี 0815357976 โอนแล้ว
31. สพป.ระดับภาคใต้ นายสมมาตร แก้วไกร 0869564391 ยัง

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช นายไตรรงค์ สาดแว 0812711742 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศร์ หนูแก้ว 0810992433 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 13 กระบี่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0827938890 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 13 ตรัง นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0827938890 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 14 พังงา นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 14 ภูเก็ต นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 14 ระนอง นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 15 นราธิวาส นายภาสกร ทองเม็ด 0891484462 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 15 ปัตตานี โอนแล้ว
15. สพม. เขต 15 ยะลา โอนแล้ว
16. สพม.ระดับภาคใต้ พรรษนันท์ ยศดำ 0819903482 ยัง
17. สพม.เขต 16 สงขลา - สตูล พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง 0814788185 โอนแล้ว
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพป. พัทลุง เขต 1 3-4 สิงหาคม 2558
2 สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 26-28 สิงหาคม 2558
3 สพป. นราธิวาส เขต 2 27-30 สิงหาคม 2558
4 สพป. พัทลุง เขต 2 2-4 กันยายน 2558
5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 3-4 กันยายน 2558
6 สพป. นราธิวาส เขต 1 11-13 กันยายน 2558
7 สพป. ตรัง เขต 2 11-13 กันยายน 2558
8 สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 11-12 กันยายน 2558
9 สพป. ปัตตานี เขต 1 12-13 กันยายน 2558
10 สพป. นราธิวาส เขต 3 15-17 กันยายน 2558
11 สพป. ตรัง เขต 1 16-17 กันยายน 2558
12 สพป. สตูล เขต 1 18-19 กันยายน 2558
13 สพป. พังงา เขต 1 22-24 กันยายน 2558
14 สพป. ชุมพร เขต 2 22-23 กันยายน 2558
15 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 24-28 กันยายน 2558
16 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 26-28 กันยายน 2558
17 สพป. สงขลา เขต 3 26-28 กันยายน 2558
18 สพป. กระบี่ เขต 1 28-29 กันยายน 2558
19 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 28-29 กันยายน 2558
20 สพป. ยะลา เขต 2 29-30 กันยายน 2558
21 สพม. เขต 12 พัทลุง 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
22 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1-2 ตุลาคม 2558
23 สพป. ยะลา เขต 1 3-4 ตุลาคม 2558
24 สพป. ชุมพร เขต 1 8-9 ตุลาคม 2558
25 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 9 ตุลาคม 2558
26 สพป. ยะลา เขต 3 9-10 ตุลาคม 2558
27 สพป. ปัตตานี เขต 3 13-14 ตุลาคม 2558
28 สพม. เขต 14 พังงา 25-26 ตุลาคม 2558
29 สพม. เขต 14 ระนอง 4-5 พฤศจิกายน 2558
30 สพป. สงขลา เขต 2 5-7 พฤศจิกายน 2558
31 สพป. ภูเก็ต เขต 1 6-9 พฤศจิกายน 2558
32 สพม.เขต 16 สงขลา - สตูล 12-14 พฤศจิกายน 2558
33 สพป.ระดับภาคใต้ 9-11 ธันวาคม 2558
34 การศึกษาพิเศษ 9-10 ธันวาคม 2558
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 21
เมื่อวาน 40
สัปดาห์นี้ 467
สัปดาห์ที่แล้ว 861
เดือนนี้ 1,740
เดือนที่แล้ว 2,065
ปีนี้ 11,207
ทั้งหมด 377,081
 

  ผู้ดูแลระบบ  
  smileyผู้รับผิดชอบและประสานงานฝ่ายต่าง ๆsmiley