หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาคใต้
2 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาคใต้
3 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาคใต้
4 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาคใต้
5 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาคใต้
6 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายพะโยม ชิณวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายอรชุน ลิ่มเสรีตระกูล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายโสภณ อนันตโสภาจิตร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายณัฐพงศ์ บำรุง ประธานคณะกรรมการ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ประธานคณะกรรมการ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายบรรจง ปานช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายนิคม พรหมย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 นายสมบูรณ์ จากถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
18 นายวิชัย ชูจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
19 นางสาวยินดี พรหมจรรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม ๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
20 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษากลุ่ม ๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
21 นายศุภชัย คันทรง ข้าราชการบำนาญ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
22 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
27 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ธรรมสากลหาดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางยุพา หมื่นหนู ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางสาวสุวภา บุญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางจุรีรัตน์ เสนีย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายวินัย ถานะยาโน ครูชำนาญการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางลำพึง ศรีมีชัย รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
71 นางศิริกุล พานพล รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
72 นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
73 นางจิรัฐยา ไชยสาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
74 นายสามารถ รัตนสาคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
75 นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
76 นางสาวปัทมา นามปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
77 นางสาวฐิติพร พร้อมฤกษ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
78 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
79 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
80 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา เขต ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นางสาวประทีป เล่งน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา เขต ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ เขต ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ เขต ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
92 นางสายสุณีย์ ชโลธร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
93 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
94 นางสมศรี เมฆมูสิก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
95 นางประเทือง หนูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
96 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
97 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
98 นางพรรณศรี จารุวัจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
99 ว่าที่ ร.ท.สามารถ นุธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
100 นายสุรินทร์ เพชรนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
101 นายสุเชาว์ ช่วยหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
102 นางสันติยา ช่วยหนู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
103 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
104 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
105 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
106 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
107 นางสาวสุวภา บุญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
108 นางจุรีรัตน์ เสนีย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
109 นายวินัย ถานะยาโน ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
110 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
111 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
112 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
113 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
114 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
115 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
116 นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
117 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
118 นายนิติเทพ ตัญญะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
119 นางกิตติกา คงชู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
120 นายภิญโญ วารีกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
121 นางสาวพรวิภา ขวัญพรหม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
122 นางสุนีย์ จันทสระ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
123 นายสมคิด โชโต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
124 นายผดุง พรมแสง ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
125 นางเบญจมาภรณ์ เพ็ชรบูลณ์ ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
126 นางอรอัชฌา ถานะยาโน ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
127 นายคุพจน์ นาคเกลี้ยง ครูชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
128 นายมานะ จะตุรัส ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
129 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
130 นายชัยยันต์ ชุมพล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
131 นายสมชาย สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
132 นายธีระพล เทพรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
133 นายสมคิด ทับไทร พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
134 ว่าที่ ร.อ.สิทธิโชค สถิรวณิชย์ พนักงานราชการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
135 นายวินัย ถานะยาโน ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
136 นายนิคม สินธุแปง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
137 นายนิรุตติ์ คงชู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
138 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
139 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
140 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
141 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
142 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
143 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
144 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
145 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
146 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
147 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
148 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
149 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
150 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวนการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
151 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวนการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
152 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
153 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
154 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
155 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
156 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
157 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
158 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
159 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
160 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
161 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
162 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
163 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
164 นางพรรณศรี จารุวัจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
165 ว่าที่ ร.ท.สามารถ นุธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
166 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
167 นายพงษ์ไทย บัววัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
168 นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
169 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
170 นายวินัย ถานะยาโน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
171 นายนิรุตติ์ คงชู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
172 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
173 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายนิคม สินธุแปง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นายณัฐพงษ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
185 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
186 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
187 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
188 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
189 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
190 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
191 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
192 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
193 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
194 นายพงษ์ไทย บัววัด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
195 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
196 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
197 นางผดุงศรี พสุนธราธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
198 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
199 นายพิทักษ์พงศ์ กาบสนิท ครูผู้ช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
200 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
201 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
202 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
203 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด
204 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
205 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
206 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
207 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
208 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
209 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
210 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
211 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
212 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
213 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
214 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
215 นางสาวณัฐกานต์ สุจิตะนันธ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
216 นางปรียา มณีมั่งคั่ง ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
217 นายเหิม มณีมั่งคั่ง ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
218 นางพรรณพิไล มานะทวี ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
219 นางสาวชุติมา ปราบณรงค์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
220 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
221 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
222 นายชำนาญ โกมาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
223 นายวินัย ถานะยาโน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ใน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและพิธีปิด
224 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
225 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
226 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
227 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
228 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
229 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
230 นางประเทือง หนูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
231 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
232 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาสงขลาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
233 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
234 นางสาวจิราวรรณ สุนทร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
235 นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
236 นางสาวจรรยมนท์ หนูชู ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
237 นายจิรวัฒน์ เสาว์นิยม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
238 นายนัสรี ดอเลาะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
239 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
240 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
241 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
242 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
243 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
244 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
245 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
246 นางสายสุณีย์ ชโลธร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
247 นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
248 นายภิญโญ วารีกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
249 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
250 นายอนันต์ แก้วมาก พนังานขับรถโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและการจราจร ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
251 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
252 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
253 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
254 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
255 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
256 นางนภาพร คงสอน ครูผู้ช่วยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
257 นางสาวสุชาดา สุรักษา ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
258 นางปิยวรรณ วารีกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
259 นางนิภาภรณ์ ก้งท้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
260 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
261 นายชำนาญ โกมาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
262 นางสาวทวีวรรณ์ พงศ์จินต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
263 นายภิญโญ วารีกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
264 นางสาวผุสดี เพ็ชร์ทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
265 นางยุพาพรรณ สีมะฆะ ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
266 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
267 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
268 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
269 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการ ทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
270 นางสาวอัจฉราภรณ์ เศษวิ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
271 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
272 นายธนพัฒณ์ มีสุนทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
273 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
274 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
275 นายรณกฤต โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
276 นายอัสสยุช รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
277 นายศรีหราช ขุนทอง พนักงานราชการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
278 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
279 นายนัฐพล เพชรหับ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
280 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
281 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
282 นายกำพล หล่อวิทยา พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
283 นางสาววนพรรณ เมืองจันทบุรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
284 นางสาวนัฐชนก ไตรระเบียบ พี่เลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
285 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
286 นางสาวสายสุณีย์ ชโลธร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
287 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
288 นางแพรวพรรณ ประพฤติ ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
289 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิจิตรา ยุพยงค์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
290 นางผดุงศรี พสุนธราธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
291 นางโสภา วิมุกติวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
292 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
293 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
294 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
295 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
296 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
297 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
298 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
299 นางสาวปาริชาต จิตต์กำแหง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
300 นางผดุงศรี พสุนธราธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
301 นายวินัย ถานะยาโน ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
302 นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
303 นายนิรุตติ์ คงชู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
304 นางรัชนีวรรณ์ ภักดีบุรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสำหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะความพิการ
305 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
306 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
307 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
308 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
309 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
310 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
311 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
312 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการ ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
313 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
314 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
315 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
316 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
317 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
318 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
319 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
320 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
321 นางสันติยา ช่วยหนู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
322 นางสาวณัฐวดี ชูศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
323 นางเนาวรัตน์ กันธะรส ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
324 นางจุรีรัตน์ เสนีย์ ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
325 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
326 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
327 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
328 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
329 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
330 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
331 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการ ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
332 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
333 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
334 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
335 นายสนอง เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
336 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
337 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
338 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
339 นางมณีวรัช บัวแก้ว ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
340 นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
341 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
342 นางจุรีรัตน์ เสนีย์ ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
343 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
344 นางจิรวรรณ จันทร์ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
345 นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
346 นางสาวพรรณทิวา ยะถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
347 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
348 นางเฉลิมสิริ โชติวงศ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
349 นางธกมน เกิดขุมทอง พนักงานราชการโรงเรียนสำหรับคนพิการ ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวันครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
350 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
351 นางเนาวรัตน์ กันธะรส ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
352 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
353 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
354 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ
355 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
356 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
357 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
358 นางสุนีย์ จันทสระ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
359 นางสาวชุติมา ภัทราดูลย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
360 นางวรางคณา เจริญภักดี ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
361 นางมัณฑิตา ธนาธรธนิน ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
362 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
363 นางวิไลรัตน์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
364 นางรัชนีวรรณ ภักดีบุรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
365 นางโสภา วิมุกติวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
366 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
367 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
368 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
369 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
370 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
371 นางสันติยา ช่วยหนู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
372 นางสุรี ไฝไทย ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
373 นางสาวเกศรา ดำชู ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
374 นางวิไล แก้วสม ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
375 นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
376 นางสาววันวิสา พลหมอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
377 นางแววตา อ้าสะกะละ ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
378 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
379 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
380 นางสาวสุวภา บุญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
381 นางสาวอามีนา เส็นเอียด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
382 นางสาวสมพร หวังสุข ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
383 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
384 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
385 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
386 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
387 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
388 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
389 นายเหิม มณีมั่งคั่ง ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
390 นางณฐพรรณ พรมแสง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
391 นายเกษม คงช่วย ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
392 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
393 นางสาวปาริชาต จิตต์กำแหง ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
394 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
395 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
396 นายอภัย ตรีเภรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
397 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำหัก คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
398 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
399 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
400 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต๒ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
401 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
402 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
403 นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
404 นางจุลีพร โภชนาธาน นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
405 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
406 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
407 นายเผชิญ อุปนันท์ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
408 นายธีระวิทย์ สกุณา ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
409 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรงเรียนบ้านไร่มุสลิม คณะกรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระดับภาค นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 0-7433-0147
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]