ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล 32 6 1 1 39
2 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 26 1 0 0 27
3 สงขลาพัฒนาปัญญา 18 9 2 0 29
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 18 6 2 0 26
5 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 18 5 2 1 25
6 ชุมพรปัญญานุกูล 12 4 2 1 18
7 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 2 0 0 12
8 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 0 0 0 4
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 3 0 0 0 3
10 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 1 0 0 3
รวม 143 34 9 3 186