ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล 18 9 9 36 32 6 1 1 39
2 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 18 9 0 27 26 1 0 0 27
3 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 2 0 12 10 2 0 0 12
4 สงขลาพัฒนาปัญญา 8 10 9 27 18 9 2 0 29
5 ชุมพรปัญญานุกูล 8 5 3 16 12 4 2 1 18
6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 14 3 24 18 5 2 1 25
7 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 4 11 9 24 18 6 2 0 26
8 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
9 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 0 0 3 2 1 0 0 3
10 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 0 2 3 3 0 0 0 3
รวม 80 61 35 176 143 34 9 3 186