.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับภาค  2 - 13 พ.ย. 58
ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครู ระดับภาค 14 - 17 พ.ย. 58
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู 18 - 27 พ.ย. 58
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 28 - 30 พ.ย. 58
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1 ธ.ค.- 8 ธ.ค. 58
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา 9 - 11  ธ.ค. 58
วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10:24 น.